telefon:483394333fax:483394333
ředitel:František Bruskontakty:gymtan@gymtan.cz
hl. koordinátor:František BrusIČ:60252570
email:gymtan@gymtan.czREDIZO:600010414
zřizovatel:Liberecký krajU Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu485 226 23470891508info@kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Gymnázium čtyřleté všeobecné, zpracováno podle RVP GV

Školní 305, 468 41 Tanvald , www.gymtan.cz

Charakteristika ŠVP

Začlenění průřezových témat
A) Zaměření školy

Hlavními rysy učebního programu jsou:
- Rozumné zastoupení všech forem výuky
Škola umožní všem studentům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a hluboké odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech.
Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole.
Charakteristika ŠVP Čtařleté všeobecné studium
- ŠVP je zpracován podle RVP pro gymnázia a vyhovuje všem jeho požadavkům.
- Studium je všeobecně zaměřené, s mírnou profilací k přírodovědným předmětům (navýšené dotace hodin a laboratorní práce ve všech ročnících)
- Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy.
- Během studia je kladen důraz na výuku cizích jazyků.
- Prvním cizím jazykem je jazyk anglický
- Další cizí jazyk si žák volí od prvního ročníku z aktuální nabídky. Možnosti jsou zpravidla jazyk německý a jazyk francouzský. Výuka jazyka je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců, změna v průběhu studia není možná.
- Je zachována klasická nabídka předmětů – bez integrace, je však kladen velký důraz na provázanost učebních osnov ve všech předmětech.

B) Organizace přijímacího řízení

- Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT.
- Všichni uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku – prominutí zkoušky není možné.
- Každý uchazeč obdrží pro účely přijímacího řízení body za studijní výsledky v předchozím studiu.
- O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů o studium, které je dáno součtem všech bodů přidělených v přijímacím řízení (jak bodů ze všech zkoušek tak bodů za předchozí studium).
- Uchazeči o studium podle ŠVP Čtyřleté všeobecné studium skládají přijímací zkoušku z matematiky, z českého jazyka a test obecných studijních předpokladů - všechny zkoušky formou testu. Každá část zkoušky je obodována. Náplň zkoušek je dána požadavky RVP ZV pro žáky studující 9. ročník ZŠ.
- Uchazeči o studium, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie atd.) či studenti se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek upraven.
- Přesné informace o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia, o úpravě průběhu přijímací zkoušky pro potřebné uchazeče o studium lze najít na internetových stránkách www.gymtan.cz .

C) Organizace maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se koná podle Platných zákomů a vyhlášek - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - Školský zákon a Vyhláška č.177 /2009 SBze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou , ve znění pozdějších novel.

D) Další informace

- Ve výuce jsou ve vhodném poměru zastoupeny jak klasické metody výuky, tak metody moderní. Jde zejména o:
- podporu výuky pomocí didaktické techniky,
- semináře a diskuse,
- samostatné a týmové projekty,
- dlouhodobou samostatnou práci,
- praktickou výuku (exkurze).
- Ve výuce je kladen důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a výsledky svého studia.
- Učební plán a osnovy předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi předměty.
- Žáci mají možnost podílet se na řízení a organizaci školního života prostřednictvím "studentské rady" - jeden zástupce z každé třídy.
- Škola soustředěně rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků.

Přehled hlavních aktivit, které jsou součástí výuky.

Frontální výuka
- je běžně používanou strategií
- je zařazena v každém ročníku studia
kompetence k učení

Pamětné učení, zvládnutí faktů
- je běžně používanou strategií, žáci jsou vedeni k poznání, že k pochopení učiva je třeba dostatečné množství znalostí
kompetence k učení

Laboratorní práce
- jsou zařazovány průběžně v předmětech Biologie, Chemie a Fyzika
- žáci pracují samostatně nebo ve skupinkách podle povahy prováděných experimentů
kompetence komunikativní
kompetence k řešení problémů
kompetence pracovní

Srovnávací testy
- jsou zařazovány ve vybraných předmětech
- výsledky jsou součástí klasifikace žáků
kompetence k učení

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvního ročníku
- délka trvání je 5 – 7 dní (s denní docházkou, nebo internátně)
kompetence občanské
kompetence komunikativní


Exkurze

kompetence k učení

Předmětové soutěže
- je podporována účast žáků ve všech předmětových soutěžích
- je vedena tabule úspěchů ve všech předmětových soutěžích
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů

Sportovní soutěže
- škola se pravidelně zúčastňuje sportovních soutěží škol
kompetence sociální a personální

Pěvecký sbor
- škola nabízí žákům činnost ve školním pěveckém sboru
kompetence sociální a personální
kompetence občanské

Zdravotní plavání
- škola nabízí žákům všech tříd pravidelné (dvakrát týdně) plavání formou nepovinného předmětu
kompetence občanské


E) Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie …) jsou sledováni výchovným poradcem školy a spolu s třídními učiteli a vyučujícími předmětů jsou hledány a realizovány postupy a úpravy pro úspěšné studium.
- Žáci, kterým zdravotní stav neumožňuje studovat běžným způsobem, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu – způsoby takového studia jsou uvedeny v kapitole F) Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných.
- Rodiče či zákonní zástupci studentů se studijními problémy jsou včas informováni, ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení.
- Škola spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou.
- Všichni vyučující vypisují konzultační hodiny pro všechny žáky, pro žáky se SVP je možnost dohodnutí speciálních konzultací
- Škola je schopna ve spolupráci se sociálním odborem Města Tanvald podpořit sociálně znevýhodněné žáky

F) Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

- Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod. mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu.
- Žáci, kteří dosahují výborných výsledků v některé z předmětových soutěží mohou svůj studijní zájem rozvíjet formou studia podle individuálního vzdělávacího plánu.
- O studium podle individuálního vzdělávacího plánu mají možnost požádat všichni žáci. Škola rozlišuje dva základní typy individuálních vzdělávacích plánů:

1) Termínované zkoušení. Žák je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě s vyučujícím. Obvykle mají tito studenti dohodnut den v týdnu, kdy mohou být z daného předmětu přezkušováni. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umožňována účast na soustředěních.
Tento studijní plán je udělován zpravidla žákům, kteří dosahují výborných výsledků v předmětových soutěžích (Matematická olympiáda apod.), věnují se výkonnostně sportu, hře na hudební nástroj či jiné, časově náročné aktivitě a dosahují v ní výborných výsledků.

2) Úlevy z výuky. Kromě termínovaného zkoušení je žákovi povolena absence v přesně stanovených vyučovacích hodinách. Žák uzavírá klasifikaci v řádném termínu, v předmětech s vyšší absencí skládá, kromě běžných povinností, doplňující zkoušku před komisí.
Tento studijní plán je zpravidla udělován vrcholovým sportovcům (může však jít i o žáky, kteří se věnují jiným aktivitám na vrcholové úrovni), kterým rozvrh tréninků či příprav koliduje s rozvrhem školní výuky.


G)

V celém dalším textu bude používáno značení tříd zkratkami 1.R, ... až 4.R.